img-vraag-antwoord

Wat is DigiKlauw?

Digiklauw is een dataregistratiesysteem, waarin de bevindingen van klauwverzorging kunnen worden vastgelegd. Daarmee is het een super startpunt om klauwgezondheid te verbeteren.

Met DigiKlauw kunt u op een eenvoudige manier een helder inzicht krijgen in de klauwgezondheidsstatus van uw veestapel en met deze informatie het klauwmanagement verder optimaliseren.

Door de regelmatige registratie van klauwaandoeningen verkrijgt u inzicht in de klauwgezondheid op uw bedrijf en dit in vergelijking met een gemiddeld bedrijf. Hieruit kunnen meerdere acties volgen.

Zo kunt u kunt problemen op het gebied van klauwgezondheid in kaart brengen en oplossingen bedenken zodat de klauwgezondheid kan verbeteren. Te denken valt hierbij aan het verbeteren van het rantsoen of van de vloer of aan genezingbevorderende behandelingen, eventueel in samenspraak met uw dierenarts of adviseur. Ook preventieve behandelingen en ingrepen om nieuwe aandoeningen te voorkomen zijn dikwijls van grote waarde.

DigiKlauw is daarnaast ook de basis om structureel de genetische aanleg voor klauwgezondheid te verbeteren door de gevoeligheid voor klauwaandoeningen te verlagen. Uw koeien krijgen namelijk een fokwaarde klauwgezondheid, waardoor u in uw stierenkeuze ook de klauwgezondheid kunt laten meespelen.

Privacy en klauwdata

CRV garandeert op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WbP) dat de DigiKlauw-gegevens van het bedrijf of van herkenbare dieren niet aan derden worden doorgegeven, tenzij u toestemming verleent. Met meekijkaccounts kan bijvoorbeeld, na uw goedkeuring, uw dierenarts of voeradviseur meekijken.

Om op sectorniveau de klauwgezondheid te monitoren kan de informatie worden gebruikt, maar dan zijn de gegevens niet te herleiden tot individuele dieren of veehouders.

Wie doet wat?

CRV heeft de taak op zich genomen om DigiKlauw uit te voeren en heeft ervoor gezorgd dat de gegevens kunnen worden vastgelegd. De klantenservice begeleidt de deelnemende bedrijven, dierenartsen en klauwverzorgers en geeft waar nodig ondersteuning.

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) heeft veel technische kennis ter beschikking gesteld voor de DigiKlauw-applicatie en heeft de klauwgezondheidsscore KGS ontwikkeld. Dit heeft geresulteerd in een vervolgstap, waarin niet alleen gegevens worden vastgelegd, maar ook haarscherp inzicht kan worden verkregen in de situatie. Samen met uw dierenarts, veevoedingsdeskundige en andere adviseurs kan hiermee een gericht plan van aanpak worden opgezet.

Klauwverzorgers van de Agrarische Bedrijfsverzorging (AB) en van de Vereniging van Rundveepedicuren (VvRVP) kunnen hun bevindingen vastleggen in DigiKlauw, maar ook dierenartsen en individuele veehouders kunnen DigiKlauw gebruiken.

 

Informatie voor de Melkveehouder

U of uw professionele klauwverzorger registreert de bevindingen tijdens het klauwverzorgen digitaal met behulp van een smartphone, tablet of pda (handcomputer). U geeft CRV toestemming om de stallijstgegevens beschikbaar te stellen aan de klauwverzorger. Als u zelf de klauwverzorger bent, slaat u die stap over. De klauwverzorger stuurt de digitale stallijsten, aangevuld met de klauwdata, terug naar CRV. Deze gegevens worden verwerkt tot leesbare, bruikbare informatie voor uw bedrijf, die u gemakkelijk kunt raadplegen in CRV Bedrijf. Op die manier kunt u gericht werken aan een veestapel met een goede klauwgezondheid.

 

Informatie voor de Klauwverzorger

In DigiKlauw kunt u, de professionele klauwverzorger, digitaal de klauwgezondheidsgegevens vastleggen via uw smartphone, tablet of PDA (handcomputer). Deze gegevens worden na uw bezoek doorgestuurd aan CRV. De veehouder kan via CRV Bedrijf de klauwgezondheidsstatus van zijn bedrijf bekijken. Zo kan de veehouder, eventueel in samenspraak met adviseurs op het bedrijf, werken aan een betere klauwgezondheid van de veestapel.

 

Informatie voor de Dierenarts

DigiKlauw is een softwareprogramma waarmee de klauwgezondheidsgegevens die verzameld worden bij het bekappen in één systeem worden vastgelegd. De gegevens worden bewerkt én digitaal raadpleegbaar gemaakt. Door het verloop van de klauwgezondheid op een bedrijf te monitoren in pirDAP, biedt DigiKlauw aanknopingspunten voor uw bedrijfsbegeleiding en uw adviezen voor managementaanpassingen. Zo kunt u samen met uw veehouders werken aan gezonde klauwen, een beter dierwelzijn en kostprijsverlaging.